Algemene voorwaarden gipsbuik en handgemaakte producten

Algemene Voorwaarden gipsbuik en handgemaakte producten
Versie: 10 februari 2021

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• Het kunstwerk: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen Mozaiekje en de klant.

• Mozaiekje: de opdrachtnemer en verkoper van het kunstwerk; gevestigd te Amsterdam aan de Amelandstraat 5, 1025 RJ, Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 34375694, telefoonnummer: +31(0)626056313, e-mail: info@mozaiekje.nl

• De klant: de opdracht gevende natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Mozaiekje een overeenkomst van opdracht en -koop aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

• Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige voorwaarden van de klant – welke hierbij voor zover nodig expliciet van de hand worden gewezen – exclusief van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Mozaiekje

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

• Alle schriftelijke prijsvoorstellen en aanbiedingen van Mozaiekje zijn vrijblijvend en geldig in onveranderde omstandigheden en gedurende 7 kalenderdagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als de klant het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod. Na verval van het aanbod is Mozaiekje gerechtigd het aanbod te wijzigen.

• De verplichtingen van Mozaiekje gaan nooit verder dan dat door haar schriftelijk is bevestigd aan de de klant.

• De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) wordt voor zover mogelijk uitgesloten, waarbij mede in acht wordt genomen dat het kunstwerk tot stand komt door een creatief proces en Mozaiekje daarin vrij is om keuzes te maken.

Artikel 4 – Prijzen

• Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.

• De klant moet de koopprijs op de datum van aflevering volledig voldoen of indien anders afgesproken; reeds hebben voldaan.

• Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, kunnen aan de klant worden doorberekend.

• Wanneer gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of het maken van het kunstwerk materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het kunstwerk betrokkenen, onvoorzien worden verhoogd, is Mozaiekje gerechtigd deze verhogingen aan de klant door te berekenen.

• In de prijs zijn niet begrepen de kosten van de verpakking en de afleveringskosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk

• Indien de overeenkomst de koop van een kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.

• Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

• Het later aan de klant leveren van het kunstwerk leidt in geen enkel geval tot prijsvermindering.

• De klant zal Mozairkje steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen.

• Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals is overeengekomen met de klant
• Als de klant het kunstwerk niet op de afgesproken datum in ontvangst kan nemen, is Mozaiekje gerechtigd tot het in rekening brengen van bewaringskosten.

• Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van haar betalingsverplichting.

• Als Mozaiekje redelijkerwijs twijfelt aan de betalingscapaciteit van de klant, is Mozaiekje bevoegd de haar werkzaamheden op te schorten en de levering van het kunstwerk uit te stellen, totdat de klant op eigen kosten zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De klant is aansprakelijk voor de door Mozaiekje door de vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 6 – Reparaties en overige werkzaamheden

• Bij aflevering van het kunstwerk is de klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct schriftelijk kenbaar maken aan Mozaiekje.

• Wijzigingen aan het kunstwerk na aflevering aan de klant en overige werkzaamheden gelden als meerwerk en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7 – Betaling

• Betaling door de klant geschiedt contant, pinbetaling of  via overmaking.

• Cadeaubonnen zijn maximaal 12 maanden geldig na de datum van uitgifte en voor consumenten, indien de Wet verlenging minimale geldigheidsduur cadeaubonnen ingaat, de minimale termijn die in die wet wordt genoemd. Voor ondernemers en rechtspersonen blijft de termijn 12 maanden.


Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

• Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Mozaiekje zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens Mozaiekje heeft voldaan.

Artikel 9 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

• Mozaiekje zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Mozaiekje kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van Mozaiekje en de activiteiten die het ontplooit.

• De klant kan zich te allen tijde tot Mozaiekje wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan Mozaiekje te melden.
.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

• Het intellectueel eigendom op het kunstwerk blijft berusten bij Mozaiekje.

• Mozaiekje is en blijft bevoegd om zonder toestemming of kennisgeving aan de klant, afbeeldingen van het kunstwerk op haar website(s), (sociale) media en andere kanalen te (laten) tonen.

• Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mozaiekje voor commerciële doeleinden worden gefotografeerd, gefilmd of anderszins getoond. De klant is daarvoor aansprakelijk, ongeacht of de klant het kunstwerk zelf heeft gefotografeerd, gefilmd of anderszins getoond.

• Openbaarmaking, bijvoorbeeld van foto’s waarop het kunstwerk te zien is, mag niet zonder naamsvermelding én het taggen van het account van Mozaiekje op de betreffende sociale media.

• Mozaiekje mag haar naam op het kunstwerk zetten.

• Bij inbreuk op dit artikel is de klant, zonder nadere ingebrekestelling, direct een boete verbeurd van € 2.500 per inbreuk en € 250 per dag of dagdeel dat deze inbreuk voortduurt, met een maximum van € 50.000 per kunstwerk, onverminderd het recht van Mozaiekje op vergoeding van haar overige schade en kosten.

Artikel 11 – Overmacht

• In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Mozaiekje in de nakoming van een verplichting jegens de klant, niet aan Mozaiekje kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Mozaiekje onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd of waarvoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Mozaiekje kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, ongeschiktheid of te late levering van het door derden geleverde materiaal, stroomstoringen, brand, computervirussen en hacks, stakingen, transportbelemmeringen, ziekte, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, ziekte van de aan Mozaiekje verbonden kunstenaar die het kunstwerk maakt, oorlog, natuurrampen en pan- en epidemieën.

• Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, dan worden de verplichtingen van Mozaiekje opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan of mag voldoen. Wanneer voornoemde situatie 30 dagen of langer heeft geduurd, zullen partijen met elkaar in overleg treden over een gezamenlijke oplossing. Als die oplossing niet binnen 7 dagen na verloop van voornoemde termijn is bereikt, dan hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden. Mozaiekje is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, ook niet als Mozaiekje voordeel heeft gehad van de overmachtssituatie.

Artikel 12 – Overige bepalingen

• Mozaiekje zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren. De overeenkomst tussen partijen behelst echter een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

• De klant is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door de klant gestelde tegenvordering in mindering te brengen of anderszins te verrekenen.

• Mozaiekje is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

• Mozaiekje is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van het kunstwerk door de klant, zoals door verkeerde of onvoorzichtige plaatsing.

• Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door Mozaiekje aan de klant.


Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

• Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en Mozaiekje is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© Mozaiekje 2021 — Voorwaarden — Privacy

KVK 34375694 te Amsterdam


 

© 2012 - 2024 Mozaiekje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel